Wanneer kan ik huur terugvorderen?

Er zijn verschillende scenario’s waarbij het terugvorderen van huur voorkomt. Het kan gaan om niet-betaalde huur, om ernstige gebreken van het gebouw, of om een verhuurder die zijn verplichtingen niet na is gekomen. We belichten de omstandigheden onder welke omstandigheden huur teruggevorderd kan worden en de rol van een incassobureau hierin.

De basis

Het terugvorderen van huur kan ingezet worden wanneer je als huisbaas geen huur hebt ontvangen, of wanneer je als huurder van mening bent dat je onterecht geld hebt betaald. Dit kan voorkomen in situaties waarin de verhuurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zoals het uitvoeren van regelmatig onderhoud.

Het terugvorderen van huur door de huisbaas kan niet alleen gedaan worden als er een huurachterstand is, maar ook als er een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst voorkomt. 

Juridische gronden

De wet beschermt huurders tegen onrechtmatige handelingen van de verhuurder. Als een huurder kan aantonen dat er meer betaald is dan wettelijk is toegestaan of dat de verhuurder zijn verplichtingen niet is nagekomen, dan kan de huurder te veel betaalde huur terugvorderen. Daarnaast kunnen er specifieke bepalingen in de huurovereenkomst staan, zoals een clausule die de huurder toestaat om minder huur te betalen bij grote gebreken. 

Als het gaat om de verhuurder, dan mag deze juridisch gezien huur vorderen die niet betaald is. Dat wil zeggen: als er een huurachterstand is van minimaal 1 maand. Het is niet nodig om de huurder een herinnering te sturen, de achterstallige huur mag direct worden gevorderd. 

Hulp van een incassobureau

Bij huur terugvorderen, kun je het beste een incassobureau inschakelen. De advocaten zijn gespecialiseerd in het terugvorderen van huur en weten precies aan welke juridische eisen een terugvordering moet voldoen. Het bureau treedt op namens de benadeelde partij en neemt de verantwoordelijkheid voor het contract met de tegenpartij om de vordering te bespreken en een oplossing te vinden.

Het proces om achterstallige huur te betalen begint doorgaans met het versturen van een herinnering om de factuur te betalen. Hierin staat het bedrag dat teruggevorderd wordt en de reden van de terugvordering. Als een reactie uitblijft, kan het incassobureau overgaan tot het starten van een juridische procedure. Dit is vaak een laatste stap, bedoeld om via de rechter een bindende uitspraak te verkrijgen die de terugbetaling afdwingt.

Een correcte procedure doorlopen

Bij het terugvorderen van huur, is het belangrijk om een nauwgezette aanpak te handhaven. Het gaat om een juridische procedure en die moet correct worden uitgevoerd. Dit omvat het bewaren van alle relevante communicatie en documentatie met betrekking tot de terugvordering. Denk aan het huurcontract, betalingsbewijzen, en correspondentie met de verhuurder. Deze documenten kunnen cruciaal zijn in het geval van een juridisch geschil. Een incassobureau kan hierbij helpen door advies te geven over welke documenten van belang zijn en hoe deze te gebruiken tijdens het proces.

Huur terugvorderen is een lastige procedure waarbij het verstandig kan zijn om hulp in te schakelen. Een incassobureau heeft effectieve methoden om de vordering kracht bij te zetten en een succesvolle terugbetaling te realiseren.

Vergelijkbare berichten