Wat is inkomen middeling?

Via middeling van uw inkomen over 3 jaar kunt u wellicht belasting terug vragen. Dit is veelal bij een wisselend inkomen van toepassing. Uw inkomen in box 1 van 3 aaneengesloten jaren worden dan gemiddeld verdeeld over deze jaren waardoor het inkomen in lagere belastingschijven kan vallen. U kunt zelf een verzoek sturen naar de belastingdienst met een eigen berekening van de middeling.

Wat is middeling?

Middeling is bedoeld voor mensen met een sterk wisselend inkomen. Normaal als u namelijk in 3 jaar een periode van bijvoorbeeld 1 jaar weinig verdient en dan ineens 2 jaar veel meer, dan komt dat hoge inkomen meteen in een hoge belastingschijf terecht. Terwijl iemand anders met hetzelfde totale inkomen van deze 3 jaar minder belasting hoeft te betalen omdat het beter verspreid is en het inkomen dus in lagere belastingschijven komt. Met middeling wordt het totale inkomen van 3 jaar verdeeld over die 3 jaar, waardoor het inkomen misschien ook in lagere belastingschijven terecht komt. Van het verschil wordt de teruggaafdrempel van € 545 gehaald, wat overblijft krijgt u terug. Hierdoor maakt het minder uit of iemand zijn inkomen ineens verdiend heeft of verspreid over een langere periode.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldoen wilt u gebruik maken van middeling:

 • Geldt voor het belastbaar inkomen uit box 1, werk en woning.
 • Middelen kan alleen bij 3 aaneengesloten hele jaren.
 • Een jaar mag maar 1x gebruikt worden voor middeling, dus nog niet in een eerdere of latere middeling voorkomen.
 • In de betreffende 3 jaren heeft u belasting betaald in Nederland.
 • Bent u in deze 3 jaar 65 jaar geworden, dan dient u een correctie door te voeren aangezien u geen AOW-premie betaalt nadat u 65 jaar bent geworden.
 • Als u buitenlands belastingplichtig bent dan moet minimaal 90 % van uw inkomen in Nederland verdiend zijn.
 • Alle definitieve aanslagen van de betreffende jaren moeten onherroepelijk vaststaan. Dit betekent na het termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie. Maar het verzoek moet wel binnen 36 maanden aangevraagd worden.
 • Het verzoek moet schriftelijk gedaan worden samen met een berekening van de middelingsteruggaaf.
 • Bij een negatief inkomen wordt voor dat jaar gerekend met een inkomen van € 0.
 • De eerste € 545 wordt niet teruggegeven, dit heet de teruggaafdrempel.

Berekenen middeling

De teruggaaf wordt berekend door de herrekende belasting (middeling) af te trekken van de reeds verschuldigde belasting. Hier gaat dan de teruggaafdrempel van € 545 nog vanaf. Het bedrag wat overblijft is het bedrag dat u terug kunt vragen.

Wat heeft u nodig?

 • Het belastbaar inkomen in box 1 en de hierover verschuldigde inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Deze vindt u op de definitieve aanslagen.
 • De tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 en de premie volksverzekeringen over de betreffende 3 jaar. Deze komen verderop aan bod.

Hoeveel krijgt u terug?

teruggaaf middeling = totaal verschuldigde belasting – totaal herrekende belasting – € 545

Als u wilt weten hoeveel u door middeling terug kunt krijgen, moet u weten wat uw totaal verschuldigde en herrekende belasting is. Daarmee kunt u dan de volgende berekening invullen en er achter komen hoe hoog de teruggaaf van de middeling kan zijn. Komt hier een positief getal uit, dan is dit het bedrag wat u terug kunt vragen via een middelingsverzoek.

Verschuldigde belasting

Dit is de belasting die reeds op uw aanslag staat vermeld. Het gaat hier om de inkomstenbelasting over uw inkomen in box 1 en premies volksverzekeringen. De heffingskortingen worden hier niet bij meegenomen omdat dit niet aangepast zal worden. De bedragen kunt u van alle 3 de jaren bij elkaar optellen, dit is de totaal verschuldigde belasting.

Herrekende belasting

De herrekende belasting is de belasting die u moet betalen na middeling. Allereerst telt u alle inkomens van de 3 jaren bij elkaar op en deelt deze door 3, u heeft nu het gemiddeld inkomen per jaar. Hierover rekent u zelf de herrekende belasting uit, dus de belasting die u over dit gemiddelde inkomen zou moeten betalen. U zult dit dan per jaar met de voor dan geldende belastingtarieven moeten uitrekenen. Een overzicht hiervan vind u op loonheffing tarieven per jaar. De totaal herrekende belasting is dus de herrekende belasting van alle 3 de jaren.

Middeling en 65 jaar

De loonheffingstarieven veranderen zodra u 65 jaar wordt. Zodra u 65 jaar wordt betaalt u vanaf de eerstvolgende maand geen AOW-premie meer. Hier zult u rekening mee moeten houden in uw berekening

Middeling aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet en de terruggaaf middeling uit uw berekening is een positief getal, dan kunt u een middelingsverzoek doen. Hiermee doet u bij de belastingdienst een aanvraag om uw inkomsten in box 1 van de betreffende 3 jaar te middelen en het verschil met de huidig betaalde belasting terug te krijgen. Het middelingsverzoek stuurt u door naar uw belastingkantoor, deze zit in uw eigen regio.

Wat staat er in een middelingsverzoek?

Een middelingsverzoek bestaat uit een brief aan de belastingdienst met een eigen berekening van de middeling. In de brief vraagt u de belastingdienst om middeling toe te passen over 3 aaneengesloten kalender jaren. Als bijlage voegt u uw eigen berekening van de belastingteruggaaf toe. Een eigen berekening kunt u opstellen aan de hand van het voorbeeld berekenen inkomen. En de brief aan de hand van het voorbeeldbrief middelingsverzoek.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *